Alçev Anaokulu

Anaokulumuz

ALÇEV olarak miniklerimizi okula ve hayata hazırlamak, onların güçlü bir karakter sahibi olmasını sağlamak için anasınıfımızda titizlikle eğitim ve öğretime başlıyoruz. Anasınıfımız yaş gruplarına göre bölümlenmiş 4 adet şubeden oluşuyor.

3 YAŞ GRUBU

3  yaş çocuklarının dünyasına hoş geldiniz. Öğrenme kapasitesinin çok yüksek olduğu bu dönemde özellikle dil gelişimi ve sosyal gelişimi ön planda tutarak hazırlanan bir program uygulanır.

Bu yaş grubundaki çocuklar hızlı bir şekilde gelişir ve öğrenirler. Keşfettikleri yeni dünya onları heyecanlandırır. Çocuklar dokunmak, tatmak, koklamak, duymak ve eşyaları kendileri test etmek isterler. Dil becerilerinin gelişmesi için onlara birçok fırsat sunmaktayız. Drama tecrübeleri, ince motor becerileri, kaba motor becerileri, yaratıcı sanatlar, fen, matematik, müzik ve beden eğitimi programımıza dahildir. Onlar tecrübe ederek, yaparak ve oynayarak tekrar tekrar öğrenmeye hevesliler. Beceri geliştirme, dili kullanma ve iç kontrolü sağlamak için mücadele etmekle meşguller. Öğretmenlerimiz de çocuklarımıza en gelişmiş öğrenme metodlarını sunarak desteklemektedirler. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirmektedir.

4 YAŞ GRUBU

Yaratıcılığı geliştirmeye yönelik, bilim ve sanat temelli, evrensel değerleri dikkate alan, özgüveni yüksek, çevreye karşı duyarlı, sorumluluk sahibi bireyleri yetiştirmeyi hedefleyen bir program uyguluyoruz. Bu yaş grubunun en önemli özelliği meraktır. 4 yaşına gelen çocuklarda kişisel oyunlardaki ilgi, grup oyununa çevrilir. Artık arkadaşsız bir oyunun hiçbir önemi yoktur

4  yaş gruplarımızda öğrencilerimize, müzik, sanat, beden eğitimi, hikâye zamanı ve oyun alanlarında kendilerini ifade etme imkânı sunulur. Drama, bahçe oyunları, müzik, cimnastik, bloklar ve fen bilimleri geçirdikleri günün önemli bir parçasını oluşturur. Öğretmenlerimiz çocukların sosyal-duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişimlerini en iyi şekilde desteklemek için onların bu öğrenim sürecini heyecan verici aktivitelerle zenginleştirmektedirler. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirmektedir.

5 YAŞ GRUBU

Çocuğun altın çağı olan bu dönemde, iletişim, paylaşma, iş birliği ve benlik algısını geliştiren eğitim programı uygulanır. Akademik alt yapının oluşturulduğu bu dönem, çocuğun ilköğretime uyumunu kolaylaştıracak, ön becerileri kazandırmaya yönelik çalışmaları içerir.

5+ yaş gruplarında yaptığımız çalışmalar; serbest çizgi çalışmaları (üç boyutlu çalışmalar) ve düzenli çizgi çalışmalarından (iki boyutlu çalışmalar) oluşmaktadır. Çalışmalarımız önce oyun, müzik, drama, görsel okuma etkinlikleri ve oyuncaklar ile verilmektedir. Öğrencilerin el – göz koordinasyonlarını destekleyici üç boyutlu; çizgi üzerinde yürüme, kumda, farklı zeminlerde parmak takibi, bedenini kullanarak çizgi oluşturma gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin kitap tutma, soldan sağa, yukarıdan aşağıya görsel okuma, doğru kalem tutma becerileri de desteklenmektedir. Daha sonra bu çalışmalar basitten zora doğru hazırlanmış etkinlik sayfaları ile verilmektedir. Çalışma kitaplarımız yaptığımız bu çalışmaları pekiştirmektedir.

Ses Çalışmaları

Öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak amacıyla ses çalışmaları sadece sesli harflerin verilmesi ile gerçekleştirilmektedir. Her ay programda ses ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yer almaktadır. Ses etkinlikleri oyun, afiş, broşür, sınıf panoları vb, görsel materyaller kullanılarak verilmektedir. Hafta sonu görevlerimiz ile velilerimizden destek alınmakta, öğrencilerin bu çalışmaları içselleştirmesi amaçlanmaktadır.

Çizgi Çalışmaları:

Çizgi çalışmalarımız iki aşamadan oluşmaktadır.

Çizgi Çalışmalarına Ön Hazırlık (Üç Boyutlu Çalışmalar)
Eğlenceli oyunlar ve bedensel devinimlerle öğrencilerimiz çizgi çalışmalarına geçiş yapmaktadırlar.

Serbest Çizgi Çalışmaları (İki Boyutlu Çalışmalar)
Serbest çizgi çalışmaları, düzenli çizgi çalışmaları için ön hazırlık niteliğindedir. Öğretmenler tarafından hazırlanan çizgi ve ses çalışma sayfaları yıl boyunca düzenli aralıklarla sınıflarda uygulanmaktadır. Sınıf öğretmenleri bu çalışmalara paralel olarak gruplarında ek etkinlikler gerçekleştirmektedirler.

Düzenli Çizgi Çalışmaları
Okuma yazma faaliyetlerinde üzerinde önemle durulması gereken çalışmalardan birisi de düzenli çizgi çalışmalarıdır. Düzenli çizgi çalışmaları ile öğrencilerin yazıya temel oluşturacak çizgileri kavramaları sağlanır. Ayrıca çizgi kitaplarımız ile çalışmalarımız desteklenmektedir.

Anaokulumuz Hakkında

MİSYONUMUZ: Alçev’de çocuklarımız; olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini çekinmeden, rahatlıkla ifade edebilen, araştıran, soran ve sorgulayan, merak duygusu gelişmiş, paylaşımcı, işbirlikçi, öz güvenli ve kendilik algısı gelişmiş, sorumluluk sahibi, farklılıklara saygı gösteren, başkalarının haklarına saygı gösterirken ve aynı zamanda kendi haklarını koruyan, çevreye duyarlı, doğayı koruyan ve evrensel değerleri önemsemek üzerine kaliteli bir eğitim alırlar.

VİZYONUMUZ: Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, çağdaş ve güncel eğitim programları ve yaklaşımları aynı zamanda Montessori eğitim programı çerçevesinde, evrensel, bilimsel temelli, sanatsal, spor ve kültürel etkinliklere önem veren, özgün, yaratıcı ve orijinal ürünleri ve fikirleri destekleyen bir eğitim anlayışı ve aile katılımını önemseyen yaklaşımla eğitimine devam edebilen bir kurum olmaktır

HEDEFİMİZ

 • Yaparak yasayarak öğrenen,
 • Hoşgörülü ve sevecen,
 • Sorumluluk bilinci olan,
 • Soran sorgulayan, merak duygusu yoğun,
 • Aktif katılım ve yaratıcı,
 • Çevreye ve doğaya karşı duyarlı,
 • Neden- sonuç ilişkisi kurabilen,
 • Çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen ve önemseyen,
 • Karşılaştığı sorunları etkili bir şekilde çözebilen,
 • Kendini rahat bir şekilde ifade edebilen,
 • Okul-aile işbirliğini önemini bilen,
 • Bir üst kademe olan ilkokula en iyi şekilde hazırlayabilen,
 • Milli ve manevi değerleri bilen ve benimseyen,

Aynı zamanda tüm okul personelinin, velilerinin ve çocuklarının ALCEV‘de olmaktan mutluluk ve sevinç duyduğu, farklı proje ve eğitimleri destekleyen, geliştiren bir okul olmaktır.

3 – 4 – 5  yaş gruplarımızdan oluşan sınıflarımızda eğitim 08.30 ile 16.30 saatleri arasında devam eder.

GÜNE MERHABA ETKİNLİĞİ
 • Büyük ve küçük motor kas becerilerinin gelişimlerine destek olmak,
 • Okuldaki tüm yaş grupları ile bir araya gelerek sosyal becerileri kazanmalarına katkı sağlamak,
 • Liderlik özelliğini gösterme, grupla birlikte hareket etme ve grup önünde rol alma gibi sosyal becerilerini desteklemek,
 • Ritmi takip edip uygun hareketlerle eşlik edebilme becerilerini kazanmalarını sağlamak,
 • Gün içinde yapılacak olan diğer etkinliklere başlamadan önce motive olmalarını sağlamaktır.
TAKVİM HAVA DURUMU RUTİN ETKİNLİKLER
 • Çocuklar her gün okulda takvim çalışması yaparak zamanla ilgili kavramlarla tanışır, rutin içinde temel bazı kavramları gündelik yaşamlarına geçirme becerisi kazanırlar. Örneğin; mevsimler, haftanın günleri, bugün, yarın vb.
 • Her gün sırası gelen çocuk takvim üzerinde o günün rakamını yerleştirir, havanın nasıl olduğuna bakarak hava grafiği üzerinde uygun sembolü yerleştirir.
ÖĞRENME MERKEZLERİ
  Alçev Anaokulunda, “her çocuk farklı öğrenir” ilkesinden yola çıkılarak oluşturulan öğrenme merkezi aktiviteleri ile buluşan çocuklar farklı öğrenme stillerinde sunulan aktiviteler sayesinde yaparak, yaşayarak programın içinde yer alırlar.

Öğretmenler “öğrenmeyi öğrenmeleri” için çocuklara rehberlik ederken çocukların öğrenme stili eğilimleri ile ilgili de gözlemler yaparlar.

DİL ETKİNLİĞİ
 • Temalarla ilgili sohbetler
 • Akıl haritaları
 • Hikayeler
 • Görsel materyalleri okuma, yorumlama
 • Şarkı, tekerleme, parmak oyunları
 • Resimlerin öykülerini oluşturma
 • Özgün şarkı, hikaye oluşturma
 • Kitapçık, gazete vb. ürünler oluşturma
GÖSTER ANLAT ETKİNLİĞİ
 • Çocukların evlerinden getirdikleri ve kendi seçtikleri eşyaları, nesneleri grup önünde arkadaşlarına göstermesini ve onunla ilgili bir tanıtım yapmalarını kapsamaktadır.
 • Amacı çocuğun ev ile okul arasında bağlantı kurmasını sağlamak, bir nesne, fotoğraf ya da oyuncak yoluyla grup önünde kendini ifade etmesine, başkalarını dinleme, sorular üretme ve karşılaştırmalar yapabilmesine, dil gelişiminin desteklenmesine fırsat tanımaktır.
 • Göster – Anlat çocuğunun arkadaşlarına getirdiği eşyayı önce; göstermesi, uygunsa elden ele geçirilerek dokundurması, ilgili özelliklerini tanıtması, arkadaşlarına soru sorması, onların sorularına cevap vermesi, tanıtımdan sonra bu eşyanın ayrılan “özel” yerde sergilenmesi şeklinde gerçekleşir.
MATEMATİK ETKİNLİĞİ BASAMAKLARI MTW (Math Their Way),
 • Matematik dizileri ve kavramları hakkında, matematikte kullanılan sembolik işaretlerden (rakamlar) önce, çevrede var olan malzemeleri kullanarak derinine bir anlayış ve kavrayış geliştirmektir.
 • Serbest Keşfetme
 • Örüntü Oluşturma
 • Gruplama ve Sınıflandırma
 • Sayma
 • Mukayese etme
 • Grafik Oluşturma
 • Sayıları Algılama
SAYMA ZAMANI
 • Her uygulamada farklı sayıda ve farklı özelliklerdeki nesnelerin sayılmasını kapsamaktadır. Sayma Zamanı çocuk için sürprizli bir etkinliktir. Çocuklar için o gün ne sayılacağı ve kaç tane sayılacağı bilinmediği için her gün merak duymaları sağlanabilmektedir.
 • Matematik gelişimini hizmet ettiği kadar, sorumluluk alma, seçimler yapma, aldığı sorumluluğu yerine getirme, grup önünde kendine ifade etme, özgüven, dil gelişimi gibi birçok alanda da çocuğu destekler.
 • Aileler tarafından takip edilen bu süreçte, çocuklar önce sayılabilen 3 boyutlu nesneleri ardından iki boyutlu nesneleri sayarlar.
100. GÜN ETKİNLİĞİ
 • Okulda geçirdiğimiz günleri sayarak ve işaretleyerek 100. günde bir parti yapılır.
 • Etkinlik yoluyla bir çok matematik aktivitesi yapılabilir. Her 10 sayıyı farklı renkte yazmak ve deste kavramını vermek, sayıları 2 yeşil bir kırmızı renkte yazarak örüntü oluşturmak, 5 ve katlarını, 10 ve katlarını daire içine alarak, bu sayılarda el çırparak vb.
SANAT ETKİNLİĞİ
 • Sanat etkinlikleri; öncelikle çocuğun küçük motor kas gelişimlerini destekler.
 • Çocuk yaratıcılığını, hayal gücünü kullanarak kendini sanat yoluyla ifade eder, özgün ürünler oluşturur.
 • Bu süreçte çocuklar; bilişsel anlamda problem çözme, farklı bakış açıları geliştirme, neden-sonuç ilişkisi kurma, yönergeleri anlama ve takip etme, sosyo-duygusal anlamda empati, işbirliği, paylaşma, grupla birlikte hareket etme vb becerileri de geliştirme imkanı bulurlar.
EL GÖZ KOORDİNASYONU GELİŞTİRİCİ ETKİNLİKLER
 • Oyun hamuru ve kil ile çalışmalar
 • Boyama çalışmaları (Sınırlı veya sınırsız)
 • Parmak boya ile çalışmalar
 • Kesme-yapıştırma çalışmaları
 • Doldurma-boşaltma oyunları
 • Küçük şeyleri toplama ve ayırma oyunları
 • Sepete veya bir hedefe top atma oyunları
 • Küçük parçalı oyuncaklarla oyunlar
 • Zarlı-pullu kutu oyunları
 • Puzzle yapımı
 • İpe Boncuk Dizme
 • Parçaları takma ve sökme
DRAMA ETKİNLİĞİ
 • Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı,bir kavramı,ders ünitelerinden belli konu yada temaları yaşayarak,canlandırarak,oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır.
 • Bu arada eski bilgiler yeniden gözden geçirilir,sorgulanır,yeni bilişsel ve duyuşsal örüntüler içinde pekiştirilir .
EĞİTSEL OYUNLAR
 • Yerdeki geometrik şekilleri müzik durunca toplayalım
 • Dev rakamların üzerine kaç blok dizebiliriz
 • Kare şeklinde olmayanları bulalım
 • Resimlerde “O” sesi ile başlamayanlar hangileri
 • Benim söylediğimi söyle sonra sende kendi düşünceni söyleyerek ekle….(Zincir Oyunu.)
 • “Eşini bul, eksik kısmını bul, devamı ne olur?”tahmin oyunları
 • Nerelerde rakamlar bulunur-vardır? Fotoğrafını çekelim ve “Rakamları Olan şeyler” albümü yapalım
 • Sınıftaki E sesi ile başlayan oyuncakları bulalım
PAYLAŞIM GÜNÜ
  Öğrenciler her hafta belirlenen günde evden seçtikleri “ bir oyuncağı” sınıfa getirerek gün boyu arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Etkinliğin amacı öğrencilerin ev ile okul yaşantısı arasında bağlantı kurmalarını, sorumluluk almalarını, paylaşma duygularını geliştirmelerini sağlamaktır.

Oyuncak günü aynı zamanda bir “paylaşma günü” olduğu için velilere okula gelecek oyuncak konusunda gereken hatırlatmalar yapılır, eğitim-öğretim ortamına uygun olmayan oyuncakların kabul edilemeceği paylaşılır.

PORTFOLYO
  • Portfolyo, çocuğun bir bütün olarak gelişim ve öğrenme süreci ile öğrenme ürünlerini gösteren; aynı zamanda bir bütün olarak da değerlendirilmesini sağlayan sistemli ve amaçlı olarak oluşturulmuş gelişim dosyalarıdır

Dört aşamadan oluşur:

 • 1. Toplama : Portfolyoya konacak çalışmaların, ürünlerin ve kayıtların toplandığı aşamadır.
 • 2. Seçme : Portfolyoya konacak ürünlerin öğrenci tarafından seçildiği aşamadır.
 • 3. Yansıtma : Öğrenci tarafından seçilen ürünlerin yansıtma kaydının (ürün değerlendirme formunun) doldurulması.
 • 4. Sonuç : Seçilen ürünlerin öğrenci tarafından velilere sunulması
HAFTALIK ÖĞRENME TAKVİMİ
  Her Cuma öğrencilerimizle siz velilerimize gönderdiğimiz aracılığıyla
 • Bir sonraki hafta hangi temanın işleneceğini, hangi etkinliklerin yapılacağını görebilir, çocuğunuzun okula gelirken getirmesi gerekenleri takip edebilirsiniz.
AÇIK HAVA AKTİVİTELERİ

Çocukların içerdeki oyun alanına ya da bahçeye çıkıp çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman dilimidir. Bu etkinlikler sırasında çocukların hareket ihtiyacı da doğal olarak karşılanır. Ayrıca beden koordinasyonu, denge, hız, güç gibi etkinlikleri de içeren çalışmalara yer verilir.

OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bir çocuğun okuma yazma becerilerini kazanabilmesi için öncelikle buna fiziksel duygusal ve zihinsel yönden hazır olması gerekir. Okuma ve yazma işlemi birbirini bütünleyen bir yapıdadır. Çocuk okumaya geçmeden önce yazma işlemini motorik, görsel ve işitsel olarak algılamalıdır. Bu programda okuma-yazma ön becerilerinin kazanılması için bir takım çalışmalar yapılmaktadır.

Bunlardan bazıları;

 • Dikkat çalışmaları
 • Görsel ve işitsel algı çalışmaları
 • Şekil-zemin ve şekil pozisyon algısı çalışmaları
 • Küçük kas gelişimine yönelik çalışmalar
 • El-göz koordinasyon çalışmaları
 • Çizgi çalışmaları
GEMS (“Great Exploration in Math and Science”)

Okulumuzda öğrencilerimizin fen ve matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlamalarını ve bu bilimlere karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamak, bunun yanı sıra bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak, böylelikle öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak fen ve matematik alanlarındaki başarılarını artırmak en büyük görevlerimizden biridir. Bu amaçla farklı eğitim sistemlerini incelemekte ve öğrencilerimiz için yararlı olacağını düşündüğümüz eğitim programlarını programımıza entegre etmekteyiz.

GEMS aktivitelerine de bu amaçla programda yer verilmektedir. ‘Fen ve Matematikte Büyük Gelişmeler’ olarak çevrilen GEMS; heyecan verici, etkili, fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.

PROGRAMIN TEMEL AMACI

 • Yeni bilgi ve fikirler oluşturmaları
 • Hayat boyu bu becerileri kullanmaları
 • Sosyal ilişkiler
 • Gözlem

GEMS eğitimi ilişki kurabilme, düzenleme, ifade etme, deneyler yapma, bilinçli tahminlerde bulunma, uygulama, karşılaştırma yapma, gözlem yapma gibi bilimsel beceri süreç kazanımlarını destekler nitelikte hazırlanmıştır.

Çalışmalarımızda miktar (azlık – çokluk) , sayı, zaman, boyut, 5 duyu, şekil ve yer-yön-konum gibi kavramlara sıklıkla yer verilmektedir.

DİNLENME ZAMANI

Sadece küçük yaş grubu öğrencilerimiz için öğle yemeği sonunda dinlenme/uyku zamanı vardır. Öğretmenlerimiz bu süre içinde onların dinlenme sürecine olan uyumlarını kolaylaştırmak için hikaye okurlar.

BRANŞ DERSLERİMİZ

Çocuklarımızın, branş öğretmenleriyle birlikte, haftalık ders programına göre sürekli okul içerisinde farklı eğitim ortamlarında, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen birbirinden farklı branş dersler ile sosyal becerilerini geliştirerek, çok yönlü bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Anaokulu Rehberlik Hizmetimiz

Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı Rehberlik Bölümü, çalışmalarını “Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik” çatısı altında yapmaktadır. Yapılan rehberlik çalışmalarında, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. “Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik Modeli” sorunu değil gelişimi temel alan bir anlayışı yansıtır. Rehberlik Bölümü uygulamaları, “Her çocuk özeldir”ilkesinden hareket eder ve temeli oyuna dayalı olan eğitim programını da destekler niteliktedir.

HEDEFLERİMİZ
 • Duyguları Tanıma, İfade Etme ve Duygu Yönetimi
 • Mahremiyet Eğitimi
 • Hayır Diyebilme
 • Etkili İletişim ve Çatışma Çözme
 • Nezaket Sözcükleri
 • Empati
 • Sorumluluklarımız
 • Farklılıklara Saygı
ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerinin izlenmesi, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Sınıf içi rehberlik çalışmalarında; öğrencilerin sorumluluk, saygı, paylaşma gibi değerler kazanması, arkadaş ilişkilerini geliştirme, sosyalleşme, çatışma çözme becerilerini geliştirmesi hedeflenir. İlkokula hazırlık grubunda olan öğrencilerimize metropolitan okul olgunluğu testi gerçekleştirilerek, ilkokula hazır bulunuşlukları değerlendirilir.

GRUP ÇALIŞMALARI

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik grup çalışmaları planlanır.

Sosyal Beceri Geliştirme Grup Çalışması: Çocukların gelişim süreçlerinde ve arkadaş ilişkilerinde yeterli sosyal uyumu gösterebilmesi ve gerekli sosyal becerileri kazanması önemlidir. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaca uygun grup oyunları planlanıp gerçekleştirilir

Dikkat Geliştirme Grup Çalışması: Öğrencilerin dikkat sürelerini geliştirmek amacıyla yapılan alıştırmaları içerir.

AİLELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
 • Veli oryantasyon çalışmaları
 • Yaş gelişim özelliklerine yönelik veli seminerleri
 • Aile tanıma çalışmaları
 • Bireysel görüşmeler
 • Öğrenci gelişimini izleme ve destekleme çalışmalarıdır

Anaokulu İngilizce Eğitimi

İngilizce programımız oyun temelli, yaşayarak öğrenme ortamında; öğrenciler İngilizceyi drama etkinlikleri, oyunlar, görsel kartlar, şarkılar ve etkinliklerle doğal bir süreçte öğrenirler. Öğrenciler ikinci dilde dinleme, anlama ve konuşma becerilerinde oldukça yetkin bireyler olarak yetişirler.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı anasınıfı 4 ve 5 yaş kademesinde İngilizce Half-Day Programı uygulanmaktadır.

Bu program içerisinde her iki grupta da haftada 15 saat İngilizce dersi yapılmaktadır.

Amacımız öğrencilerimizin İngilizceyi severek ve eğlenerek günlük yaşam becerileri içerisinde kullanabilmelerini sağlamaktır.

3 yaş grubumuzda ise haftada 5 saat branş dersi olarak İngilizce dersi uygulanmaktadır.